Cuộc sống cao bồi

Cuộc sống cao bồi

How to Be a Cowboy

Nội dung phim Cuộc sống cao bồi

Dale Brisby dùng khả năng khai thác mạng xã hội cùng kĩ năng rodeo để giữ vững truyền thống cao bồi – giờ thì anh dạy thế giới làm cao bồi thế nào cho chuẩn.